Działalność

  • Realizujemy prace badawczo-rozwojowe służące poszerzeniu zastosowań badań społecznych i analizy danych w praktyce życia społecznego.
  • Uczestniczymy w promocji nowych metod, technik i narzędzi badawczych oraz nowych zastosowań badań społecznych i analizy danych.
  • Popularyzujemy wiedzę o badaniach społecznych i analizie danych w środowisku akademickim, biznesowym i w instytucjach publicznych.
  • Rozwijamy współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim i praktykami społecznymi na rzecz identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów społecznych, rozwoju i modernizacji kraju i społeczności lokalnych.
  • Prowadzimy działania na rzecz wzrostu rangi i wykorzystania w praktyce życia społeczno-gospodarczego danych zastanych i metod niereaktywnych.
  • Wspieramy edukację i integrację środowiska badaczy i praktyków zainteresowanych badaniami społecznymi i analizą danych.
  • Tworzymy i upowszechniamy zasoby informacyjne z zakresu badań społecznych, analizy danych, źródeł danych i statystyki publicznej.