Zespół

Agnieszka Otręba – Szklarczyk – członek Zarządu Fundacji

Badaczka i analityk z ponad 10 letnim doświadczeniem, z wykształcenia socjolożka. Pasjonatka rozwoju innowacyjności,edukacji oraz wykorzystania R w badaniach społecznych. Swoją wiedzę przekazuje prowadząc zajęcia i warsztaty z obszaru badań rynku i analizy danych dla studentów (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkole Europejskiej, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie) oraz klientów instytucjonalnych (instytucji publicznych, firm).

Jest doświadczoną badaczką społeczną oraz ewaluatorką – realizowała projekty zarówno jakościowe, jak i ilościowe dla sektora publicznego (samorządów, instytucji publicznych, urzędów centralnych) oraz sektora prywatnego. Zajmuje się wszystkim etapami procesu badawczego, od konstrukcji narzędzi po prezentację wyników. Pracując w fundacji miała okazję kierować kilkoma projektami, głównie z obszaru innowacyjności. Autorka bądź współautorka publikacji i opracowań poświęconych tematyce m.in. edukacji, innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem.

Interesuje się wykorzystaniem text minigu w badaniach społecznych, rozwojem metodologii badań społecznych oraz rozwojem sztucznej inteligencji.

e-mail: agnieszka.szklarczyk@furbs.org

dr Dariusz Szklarczyk – prezes Zarządu Fundacji

Socjolog, badacz i analityk. Konsultant i trener w dziedzinie badań społecznych, badań rynku oraz analizy danych (ilościowych i jakościowych). Asystent w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, gdzie prowadzi zajęcia z socjologii organizacji i metodyki badań naukowych.

Jako kierownik i członek zespołów badawczych bierze udział w badaniach poświęconych m.in. przedsiębiorczości, edukacji, rynkowi pracy, innowacyjności, jakości życia, jakości usług publicznych, systemowi i życiu politycznemu. Autor bądź współautor publikacji i opracowań poświęconych tematyce m.in. rynku pracy, innowacyjności, współpracy nauki z biznesem, dialogu społecznego i usług publicznych.

Interesuje się: metodologią badań sondażowych (w tym doborem próby), przetwarzaniem i statystyczną analizą danych, wykorzystaniem danych niereaktywnych w badaniach oraz metodologią studium przypadku.

Profil zawodowy: www.linkedin.com/in/dariuszszklarczyk
Profil naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Szklarczyk

e-mail: dariusz.szklarczyk@furbs.org

dr Roksana Ulatowska - wiceprezes Zarządu Fundacji

Absolwentka psychologii na Wydziale Psychologii UJ oraz podyplomowego studium Metody Badań Społecznych w Przedsiębiorstwach. Doktorat obroniła w 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, współpracując w zakresie projektów jakościowych i ilościowych z organizacjami pozarządowymi i firmami m.in. OTR Global, Skanska, British Petroleum, Danish Technical Institute, One World Research, Unilever, Just Worldwide. Brała udział w wielu projektach badawczych, wśród których najważniejsze to "Postawy młodzieży polskiej wobec Żydów" oraz "Alternatywne metody nauczania w przezwyciężaniu uprzedzeń etnicznych" finansowane w ramach BŚ ze środków UJ oraz w ramach grantu przez The Open Society Foundation. Kierowała pracami grupy badawczej, która zajmowała się rozwojem rynku audiowizualnego w Małopolsce. Była ekspertką, trenerką i redaktorką w projekcie "Przywództwo edukacyjne, którego celem było zreformowanie systemu przygotowania i doskonalenia kadr kierowniczych dla szkół i placówek edukacyjnych w Polsce."

Jej zainteresowania obejmują obszar kreatywności, przemysłów kreatywnych, diagnozy klimatu organizacyjnego oraz motywowania, przywództwa edukacyjnego i wartości w edukacji. Autorka narzędzia do diagnozy inhibitorów twórczości. Prowadzi warsztaty design thinking oraz treningi twórczego myślenia dla dzieci i dorosłych,

Profil naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Roksana_Ulatowska

e-mail: roksana.ulatowska@furbs.org

Dominika Winogrodzka - członek Zarządu Fundacji

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (spec. Badania rynku i analiza polityk publicznych). Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Badaczka-stypendystka w projekcie „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy…” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki. Zaangażowana w działania ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS.

W podejmowanych przez siebie inicjatywach stara się łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, które zdobyła w trakcie studiów socjologicznych uczestnicząc w licznych projektach oraz obozach badawczych. Jej zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z zagadnieniami rynku pracy, edukacji, metodologią nauk społecznych oraz wizualizacją danych.

Profil zawodowy: www.linkedin.com/in/dominika-winogrodzka
Profil naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Dominika_Winogrodzka

e-mail: dominika.winogrodzka@furbs.org

POZOSTALI EKSPERCI FUNDACJI

dr Marcin Pierzchała

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Łódzkim; doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim w 2013 roku). Współautor książki „Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Autor niemal 30 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz recenzji opublikowanych w wydawnictwach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych („Humanizacja Pracy”, „Folia Sociologica”, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, „Władza Sądzenia”), popularnonaukowych („As-Salam”) oraz na stronie internetowej FuRBS.

Doświadczony badacz i moderator, kierownik lub koordynator projektów ewaluacyjnych i badawczych realizowanych przede wszystkim dla instytucji sektora publicznego: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Ministerstwa Rozwoju), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Centrum ds. AIDS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Energii, Muzeum Narodowego, Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zainteresowania badawcze: innowacyjność, B+R, przedsiębiorczość, migracje, islam, rynek pracy, sektor zdrowia, społeczeństwo obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej.

e-mail: marcin.pierzchala@furbs.org

Wojciech Onyśków

Z wykształcenia socjolog. W roku 2011 ukończył studia magisterskie o specjalizacji "badania rynku i opinii publicznej" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor około 50 badań społecznych, 30 prognoz popytu i 10 analiz strategicznych. Specjalizuje się w socjologii pracy, ekonomice kultury oraz strategiach rozwoju edukacji. Doświadczenie badawcze zdobywał już podczas studiów dzięki pracy dla Centrum Badań Jakości Życia UAM i firmy Ultex Ankieter z Poznania oraz w trakcie badań prowadzonych w ramach Koła Naukowego Studentów Socjologii.

W latach 2011-2015 współpracował m.in. z: Collect Consulting; Eu-Consult, Fundacją im św. Jadwigi Królowej Polski oraz Bluehill. Działał głównie w obszarach: edukacji, rewitalizacji społecznej, instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz strategii wizerunkowych. Nawiązał również współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie w zakresie prowadzenia analiz statystycznych z zakresu zdrowia publicznego na potrzeby sporządzania artykułów naukowych. W latach 2015-2017 związany z firmą SACADA Pracownia Badawczo-Projektowa. Od roku 2017 współpracownik Kolektywu Badawczego, dla którego prowadzi zaawansowane analizy statystyczne na potrzeby instytucji kultury, uczelni i firm prywatnych.

Od roku 2017 współpracownik Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, której służy wsparciem w zakresie realizacji badań społecznych oraz analizy i interpretacji danych ilościowych. Aktywnie włącza się również w realizację celów statutowych Fundacji, wspierając działalność promocyjną i szkoleniową prowadzoną w obszarze badań społecznych.

e-mail: wojciech.onyskow@furbs.org

Karolina Rożniatowska

Absolwentka socjologii (spec. Analiza danych i badania społeczne) na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W swoim projekcie doktoranckim bada i analizuje szczególne typy procesu socjalizacji. Na co dzień łączy ilościowe i jakościowe podejście do prowadzenia badań i analizy danych. Zajmuje się także realizacją oraz ewaluacją projektów edukacji społecznej i aksjologicznej.

e-mail: karolina.rozniatowska@furbs.org

Drogi Gościu

Informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies.

Pozwalają nam one gromadzić informacje dotyczące statystyk oglądalności strony.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.